fbpx

Daylight Saving Time in UK การปรับเปลี่ยนเวลาของประเทศอังกฤษ เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง

การเปลี่ยนเวลาของประเทศอังกฤษ วันที่ 31 มีนาคม 2024

เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ daylight saving time in uk 2024

ปลายเดือนมีนาคมของทุกปี ประเทศอังกฤษมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง

ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลาตีหนึ่ง (เวลาอังกฤษ) โดยปรับเวลาให้เดินเร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีสอง ทำให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงจ้า (31st March 2024 from 1:00 am to be 2:00 am)

31st March 2024

ปรับเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เวลา 1.00 AM –> 2.00 AM

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง

 

ปลายเดือนตุลาคมของทุกปี ประเทศอังกฤษมีการปรับเวลาให้ช้าลง 1 ชั่วโมง

ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 เวลาตีสอง (เวลาอังกฤษ) โดยปรับเวลาเดินย้อนหลัง 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีหนึ่ง ทำให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมงจ้า  (27th October 2024 from 2:00 am to be 1:00 am) หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลา ขอให้อ่านด้านล่างสุดของโพสนี้นะคะ

27th October 2024

ปรับเวลาช้าลง 1 ชั่วโมง เวลา 2.00 AM –> 1.00 AM

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง


อะไรคือการการเปลี่ยนแปลงเวลาในอังกฤษ “What is Daylight Saving Time?”

การปรับเวลาในอังกฤษ เดือนมีนาคม 2566

ทุกปี ประเทศอังกฤษจะมีการเปลี่ยนเวลาสองครั้ง ในเดือน มีนาคม และ ตุลาคม ของทุกปี เพราะเวลากลางวันและกลางคืนในประเทศอังกฤษนั้น มีเวลาสั้นและยาวต่างกัน (ในช่วงซัมเมอร์ของอังกฤษ นับประมาณช่วงปลายมีนาคมถึงปลายเดือนตุลาคม ช่วงเวลากลางวันยาว ทำให้หกโมงเย็นฟ้ายังสว่าง จึงทำให้ประเทศอังกฤษตั้งเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่แสงพระอาทิตย์ยังส่องแสงสว่าง)

ปี 2567 หรือ 2024 นี้ ประเทศอังกฤษได้กำหนดช่วง Daylight Saving Time หรือการออมแสง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 และมีผลให้ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรับเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเวลาในวันที่ 27 ตุลาคม 2567 จะปรับให้ช้าลง 1 ชั่วโมง

อะไรคือ Daylight Saving Time ???

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง

31 มีนาคม 2567

ในสหราชอาณาจักร และประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกำหนดการปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานของแสงสว่าง หรือที่เราเรียกกันว่า Daylight saving time โดยจะมีการเลื่อนเวลา 1 ชั่วโมงนั้น เพื่อปรับเวลาตามการมืดและสว่างของแต่ละวัน โดยกำหนดวันเปลี่ยนคือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 มีผลให้เวลาตีหนึ่ง เวลาจะปรับเป็นเวลาตีสองโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Spring Forward และเป็นเวลาเริ่ม summer time อย่างแท้จริง

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง

27 ตุลาคม 2567

การสิ้นสุดของ Daylight saving time จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี และในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 มีผลให้เวลาตีสองจะปรับเวลาถอยหลังเป็นเวลาตีหนึ่งโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Fall Back และเป็นเวลาเริ่ม winter time อย่างแท้จริง

ดังนั้นเวลาเราจะดูเวลาไทยกับประเทศอังกฤษว่าต่างกันกี่ชั่วโมงนั้น จะต้องดูว่าไทยเร็วกว่าอังกฤษกี่ชั่วโมง เราต้องดูช่วงเดือนด้วยว่าช่วงนั้นอยู่ระหว่าง Daylight saving time หรือไม่นะคะ โดยทั่วไป ประเทศไทยจะห่างจากประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง

หากอยู่ในช่วง British Summer Time ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม เวลาที่อังกฤษจะช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคม เวลาที่อังกฤษจะช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศอังกฤษค่ะ

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในอังกฤษ ไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับเวลาของโทรศัพท์อัจฉริยะนะคะ สมาร์ทโฟนของเราจะปรับเวลาให้เราอัตโนมัติเลยจ้า

คำถามที่เรามักพบเจอเกี่ยวกับการปรับเวลา
– When do the clocks change?
– Clocks go forward. Clocks go back.
– In the UK, the clocks go forward 1 hour at 1am on the last Sunday in March. And the clock go back 1 hour at 2am on the last Sunday in October.
– British Summer Time (BST) – The end of March till the end of October.
– Daylight Saving Time – there is more daylight in the evenings and less in the mornings.
– When do the clocks go forward in March 2023 and what time are they changing? (31st March 2024 and 27th October 2024) – Greenwich Mean Time ตัวย่อ GMT เป็นเวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาที่กรีนิช ในอังกฤษ เรียกกันตั้งแต่ปี 1972 ในปัจจุบันนิยมเรียก Coordinated Universal Time ตัวย่อ UTC โดยเราจะดูว่าเวลาเราต่างจากเวลาสากลอย่างไรให้ดูเวลา UTC + หรือลบ เช่นประเทศไทย UTC +7 หรือบางครั้งเราจะเรียกเวลาสากลนี้ว่า Indochina Time ค่ะ ส่วนประเทศอังกฤษช่วงซัมเมอร์ UTC +1 ค่ะ

สนใจเรียนต่ออังกฤษ ติดต่อพี่ ๆ iStudyUK นะคะ


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council


สมัครเรียนต่ออังกฤษกับเอเยนซี่ iStudyUK เรียนต่ออังกฤษ ประเทศอังกฤษ กับเอเจนซี่เรียนต่ออังกฤษ I Study UK...We focus only UK
Updated 27th March 2024

British Council – Certificate for Agent
 
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Award เรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei
 
พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent
เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา
Contact details

เรียนต่ออังกฤษ ติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1

ถนนพระรามที่ 1  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(BTS Siam / BTS ChidLom)

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line : @iStudyUK          Email : info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”


ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

error: Content is protected !!