fbpx

Daylight Saving Time in UK การปรับเปลี่ยนเวลาของประเทศอังกฤษ เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง

การเปลี่ยนเวลาของประเทศอังกฤษวันที่ 30 ตุลาคม 2022

เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ daylight saving time in uk 2022

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลาตีสองนาฬิกา
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ประเทศอังกฤษ เวลาตีสองจะเดินย้อนหลัง 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีหนึ่ง และทำให้เวลาของอังกฤษและประเทศไทยต่างกัน 7 ชั่วโมงจ้า  (30th October 2022 from 2:00 am to be 1:00 am) หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลา ขอให้อ่านด้านล่างสุดของโพสนี้นะคะ

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง
30th October 2022
2:00 am -> 1:00 am

 

ย้อนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลาตีหนึ่งนาฬิกา

ประเทศอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนเวลา โดยเดินหน้าไปอีก 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีสองนาฬิกา และทำให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงจ้า (27th March 2022 from 1:00 am to be 2:00 am)
อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง daylight saving time 2022 UK Thailand time difference

27th March 2022
1:00 am -> 2:00 am


อะไรคือการการเปลี่ยนแปลงเวลาในอังกฤษ “What is Daylight Saving Time?”

การปรับเวลาในอังกฤษ เดือนมีนาคม 2565
เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ daylight saving time in uk 2022

ทุกปี ประเทศอังกฤษจะมีการเปลี่ยนเวลาสองครั้ง ในเดือน มีนาคม และ ตุลาคม ของทุกปี เพราะเวลากลางวันและกลางคืนในประเทศอังกฤษนั้น มีเวลาสั้นและยาวต่างกัน (ในช่วงซัมเมอร์ของอังกฤษ นับประมาณช่วงปลายมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงเวลากลางวันยาว ทำให้หกโมงเย็นฟ้ายังสว่าง จึงทำให้ประเทศอังกฤษตั้งเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่แสงพระอาทิตย์ยังส่องแสงสว่าง)

ปี 2565 หรือ 2022 นี้ ประเทศอังกฤษได้กำหนดช่วง Daylight Saving Time หรือการออมแสง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 และมีผลให้เมื่อในวันที่ 27 เดือนมีนาคม ปรับเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเวลาในวันที่ 30 เดือนตุลาคมจะช้าลง 1 ชั่วโมงกลับเป็นเวลาช่วงก่อนปรับเพิ่ม

อะไรคือ Daylight Saving Time ???

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง

27 มีนาคม 2565

ในสหราชอาณาจักร และประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกำหนดการปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานของแสงสว่าง หรือที่เราเรียกกันว่า Daylight saving time โดยจะมีการเลื่อนเวลา 1 ชั่วโมงนั้น เพื่อปรับเวลาตามการมืดและสว่างของแต่ละวัน โดยกำหนดวันเปลี่ยนคือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 มีผลให้เวลาตีหนึ่ง เวลาจะปรับเป็นเวลาตีสองโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Spring Forward และเป็นเวลาเริ่ม summer time อย่างแท้จริง

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง

30 ตุลาคม 2565

การสิ้นสุดของ Daylight saving time จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี และในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 มีผลให้เวลาตีสองจะปรับเวลาถอยหลังเป็นเวลาตีหนึ่งโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Fall Back และเป็นเวลาเริ่ม winter time อย่างแท้จริง

ดังนั้นเวลาเราจะดูเวลาไทยกับประเทศอังกฤษว่าต่างกันกี่ชั่วโมงนั้น จะต้องดูว่าไทยเร็วกว่าอังกฤษกี่ชั่วโมง เราต้องดูช่วงเดือนด้วยว่าช่วงนั้นอยู่ระหว่าง Daylight saving time หรือไม่นะคะ โดยทั่วไป ประเทศไทยจะห่างจากประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง

หากอยู่ในช่วง British Summer Time ระหว่างปลายเดือน มีนาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม อังกฤษเวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมงและระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศอังกฤษ เวลาประเทศไทยจะห่างจากเวลาประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมงค่ะ

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในอังกฤษ ไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับเวลาของโทรศัพท์อัจฉริยะนะคะ สมาร์ทโฟนของเราจะปรับเวลาให้เราอัตโนมัติเลยจ้า

คำถามที่เรามักพบเจอเกี่ยวกับการปรับเวลา
– When do the clocks change?
– Clocks go forward. Clocks go back.
– In the UK, the clocks go forward 1 hour at 1am on the last Sunday in March. And the clock go back 1 hour at 2am on the last Sunday in October.
– British Summer Time (BST) – The end of March till the end of October.
– Daylight Saving Time – there is more daylight in the evenings and less in the mornings.
– When do the clocks go forward in March 2022 and what time are they changing? (27th March 2022 and 30th October 2022) – Greenwich Mean Time ตัวย่อ GMT เป็นเวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาที่กรีนิช ในอังกฤษ เรียกกันตั้งแต่ปี 1972 ในปัจจุบันนิยมเรียก Coordinated Universal Time ตัวย่อ UTC โดยเราจะดูว่าเวลาเราต่างจากเวลาสากลอย่างไรให้ดูเวลา UTC + หรือลบ เช่นประเทศไทย UTC +7 หรือบางครั้งเราจะเรียกเวลาสากลนี้ว่า Indochina Timeค่ะ ส่วนประเทศอังกฤษช่วงซัมเมอร์ UTC +1 ค่ะ

updated 7th April 2022
เรียนต่ออังกฤษติดต่อ
I Study UK ได้ตลอดนะคะ

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1
999/9 The Offices at Central World, Common Ground, Ground Floor
ถนนราชดำริห์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
BTS Siam / BTS ChidLom

โทร 089-170-8699, 091-368-0409

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!