fbpx

Daylight Saving Time in UK การปรับเปลี่ยนเวลาของประเทศอังกฤษ เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง

การเปลี่ยนเวลาของประเทศอังกฤษวันที่ 29 ตุลาคม 2023

เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ daylight saving time in uk 2023

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลาตีสอง(เวลาอังกฤษ)
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ประเทศอังกฤษ เวลาตีสองจะเดินย้อนหลัง 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีหนึ่ง และทำให้เวลาของอังกฤษและประเทศไทยต่างกัน 7 ชั่วโมงจ้า  (29th October 2023 from 2:00 am to be 1:00 am) หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลา ขอให้อ่านด้านล่างสุดของโพสนี้นะคะ

เดือนตุลาคมปี 2566 ประเทศอังกฤษและประเทศไทยเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง
29th October 2023
2:00 am -> 1:00 am

 

ในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลาตีหนึ่ง(เวลาอังกฤษ)

ประเทศอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนเวลา โดยเดินหน้าไปอีก 1 ชั่วโมงเป็นเวลาตีสองนาฬิกา และทำให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงจ้า (26th March 2023 from 1:00 am to be 2:00 am)
เดือนมีนาคมปี 2566 ประเทศอังกฤษและประเทศไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง daylight saving time 2023 UK Thailand time difference

26th March 2023
1:00 am -> 2:00 am


อะไรคือการการเปลี่ยนแปลงเวลาในอังกฤษ “What is Daylight Saving Time?”

การปรับเวลาในอังกฤษ เดือนมีนาคม 2566
เวลาไทยกับอังกฤษต่างกันกี่ชั่วโมง การปรับเวลาของประเทศอังกฤษ daylight saving time in uk 2023

ทุกปี ประเทศอังกฤษจะมีการเปลี่ยนเวลาสองครั้ง ในเดือน มีนาคม และ ตุลาคม ของทุกปี เพราะเวลากลางวันและกลางคืนในประเทศอังกฤษนั้น มีเวลาสั้นและยาวต่างกัน (ในช่วงซัมเมอร์ของอังกฤษ นับประมาณช่วงปลายมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงเวลากลางวันยาว ทำให้หกโมงเย็นฟ้ายังสว่าง จึงทำให้ประเทศอังกฤษตั้งเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่แสงพระอาทิตย์ยังส่องแสงสว่าง)

ปี 2566 หรือ 2023 นี้ ประเทศอังกฤษได้กำหนดช่วง Daylight Saving Time หรือการออมแสง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 และมีผลให้เมื่อในวันที่ 26 เดือนมีนาคม ปรับเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง และเวลาในวันที่ 29 เดือนตุลาคมจะช้าลง 1 ชั่วโมงกลับเป็นเวลาช่วงก่อนปรับเพิ่ม

อะไรคือ Daylight Saving Time ???

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง

26 มีนาคม 2566

ในสหราชอาณาจักร และประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกำหนดการปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานของแสงสว่าง หรือที่เราเรียกกันว่า Daylight saving time โดยจะมีการเลื่อนเวลา 1 ชั่วโมงนั้น เพื่อปรับเวลาตามการมืดและสว่างของแต่ละวัน โดยกำหนดวันเปลี่ยนคือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 มีผลให้เวลาตีหนึ่ง เวลาจะปรับเป็นเวลาตีสองโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Spring Forward และเป็นเวลาเริ่ม summer time อย่างแท้จริง

อังกฤษและไทยเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง

29 ตุลาคม 2566

การสิ้นสุดของ Daylight saving time จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี และในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 มีผลให้เวลาตีสองจะปรับเวลาถอยหลังเป็นเวลาตีหนึ่งโดยอัตโนมัติ และมีผลให้เวลาของอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง โดยในประเทศอังกฤษจะพูดกันว่า Fall Back และเป็นเวลาเริ่ม winter time อย่างแท้จริง

ดังนั้นเวลาเราจะดูเวลาไทยกับประเทศอังกฤษว่าต่างกันกี่ชั่วโมงนั้น จะต้องดูว่าไทยเร็วกว่าอังกฤษกี่ชั่วโมง เราต้องดูช่วงเดือนด้วยว่าช่วงนั้นอยู่ระหว่าง Daylight saving time หรือไม่นะคะ โดยทั่วไป ประเทศไทยจะห่างจากประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง

หากอยู่ในช่วง British Summer Time ระหว่างปลายเดือน มีนาคม ถึงปลายเดือนตุลาคม อังกฤษเวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคมอังกฤษจะห่างจากเวลาประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศอังกฤษ ค่ะ

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในอังกฤษ ไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับเวลาของโทรศัพท์อัจฉริยะนะคะ สมาร์ทโฟนของเราจะปรับเวลาให้เราอัตโนมัติเลยจ้า

คำถามที่เรามักพบเจอเกี่ยวกับการปรับเวลา
– When do the clocks change?
– Clocks go forward. Clocks go back.
– In the UK, the clocks go forward 1 hour at 1am on the last Sunday in March. And the clock go back 1 hour at 2am on the last Sunday in October.
– British Summer Time (BST) – The end of March till the end of October.
– Daylight Saving Time – there is more daylight in the evenings and less in the mornings.
– When do the clocks go forward in March 2023 and what time are they changing? (26th March 2023 and 29th October 2023) – Greenwich Mean Time ตัวย่อ GMT เป็นเวลามาตรฐานโลกตามนาฬิกาที่กรีนิช ในอังกฤษ เรียกกันตั้งแต่ปี 1972 ในปัจจุบันนิยมเรียก Coordinated Universal Time ตัวย่อ UTC โดยเราจะดูว่าเวลาเราต่างจากเวลาสากลอย่างไรให้ดูเวลา UTC + หรือลบ เช่นประเทศไทย UTC +7 หรือบางครั้งเราจะเรียกเวลาสากลนี้ว่า Indochina Timeค่ะ ส่วนประเทศอังกฤษช่วงซัมเมอร์ UTC +1 ค่ะ

updated 12th October 2023
เรียนต่ออังกฤษติดต่อ
I Study UK ได้ตลอดนะคะ

British Council – Certificate for Agent xx

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nong

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

เซ็นทรัลเวิลด์ อาคารดิออฟฟิศเศส คอมมอนกราวด์ ชั้น 1
999/9 The Offices at Central World, Common Ground, Ground Floor
ถนนราชดำริห์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
BTS Siam / BTS ChidLom

โทร 089-170-8699, 092-541-9291, 091-368-0409

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.th

“เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!