UKvisa Online Payment to become mandatory for Thailand

UKvisa Online Payment to become mandatory for Thailand

ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2556 ผู้สมัครวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร หรือ วีซ่าอังกฤษทุกประเภท จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าทางออนไลน์ โดยบัตรเดรบิต หรือ เครดิต ในปัจจุบันนักเรียนสามารถจ่ายค่าวีซ่าได้ด้วย digital payment หลายทางเลือก ทั้งนี้พี่ ๆ ขอแนะนำให้ใช้  Visa หรือ MasterCard เท่านั้นนะคะ เพราะปลอดภัยสุด ที่ยังไม่แนะนำให้ใช้บริการของบัตรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้เพราะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถตัดเงินได้และใบสมัครค้างอยู่ในระบบ ทำให้ต้องยกเลิกใบสมัครวีซ่านักเรียนและทำใหม่นะคะ

การจ่ายเงินค่าวีซ่าออนไลน์นั้น จะต้องทำให้สำเร็จก่อนจึงจะสามารถจองยื่นวีซ่าได้ค่ะ ทั้งนี้หากต้องการซื้อบริการเสริมอื่น ๆ จาก VFS Thailand สามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรที่เค้าเตอร์วันที่ไปยื่นวีซ่าค่ะ (สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนที่อังกฤษ เกินระยะเวลา 6 เดือนและจำเป็นต้องจ่ายค่า Health Surcharge นักเรียนต้องจ่ายค่า IHS ก่อนจึงจะสามารถจ่ายค่าวีซ่านักเรียนได้ค่ะ)

ที่มา: https://www.gov.uk/study-uk-student-visa