University of Essex Scholarships

 

essex_mba

ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาปริญญาโทสาขา MBA ณ University of Essex ปีการศึกษา 2015/2016  โดยมีเงื่อนไข คือ เกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.25 และมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ทั้งนี้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดเพิ่มเติมเพราะมหาวิทยาลัยได้รับใบ transcript ..University of Essex Scholarship - MBA

essex_masters_degree

สำหรับน้องๆ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดนิยมจากมหาวิทยาลัยในไทยและได้รับ Offer Letter ให้เข้าศึกษาปริญญาโททุกสาขายกเว้น MBA ณ มหาวิทยาลัย Essex  เพื่อศึกษาปีการศึกษา 2015/2016 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 จะได้รับทุนการศึกษา £4,000 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคม 2558…University of Essex Scholarship