Durham University Archive

istudyuk

Foundation Pathway Bellerbys College UK

Foundation Programme Pathway ที่ Bellerbys College ประเทศอังกฤษ Foundation courses ที่ Bellerbys College  “เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี” ในมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี Foundation Programme เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้ของ Bellerbys College เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบหลักสูตรและรองรับจากมหาวิทยาลัย Lancaster มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ จำทำให้โปรแแกรมนี้พิเศษกว่าที่ใด ๆ และน้อง ๆ …
error: Content is protected !!