A Level รัฐบาลประเทศอังกฤษ Archive

Pre-ALevel Study in UK 2019 Exeter College

Pre-ALevel in UK 2019 เรียน Pre-Alevel ที่โรงเรียนรัฐบาลในอังกฤษ Exeter College Study Pre-ALevel in UK 2019 ที่โรงเรียนรัฐบาลประเทศอังกฤษ Exeter College วันนี้พี่มาแนะนำหลักสูตร Pre-Alevel สำหรับน้องที่สนใจไปเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน A Level ที่วิทยาลัย Exeter College โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้สองช่วงใหญ่คือ Autumn …
error: Content is protected !!