fbpx

Pre-sessional English Course – UK University

Pre-sessional English Course สำหรับเรียนต่อประเทศอังกฤษ Pre-sessional English Course – UK University

เรียน Pre-sessional English Course สำหรับเรียนต่อประเทศอังกฤษ Pre-sessional English Course - UK University กับ เอเยนซี่ I Study UK ปรึกษาฟรีดูแลตลอดระยะเวลาในต่างแดน

Pre-sessional English Course สำหรับเรียนต่อประเทศอังกฤษ Pre-sessional English Course – UK University

มาเรียน Pre-sessional English Course ที่ประเทศอังกฤษกันค่ะ

สำหรับน้อง ๆ ที่วางแผนเรียนต่ออังกฤษ แล้วกังวลกลัวคะแนนภาษาอังกฤษ หรือ Academic IELTS for UKVI ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด น้อง ๆ สามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเรียนปริญญาได้ค่ะ ทั้งก่อนเรียนปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรนั้นคือ Pre-sessional English Course

หลักสูตร Pre-sessional English Course นั้นจะเปิดสอนก่อนหลักสูตรหลัก ระยะเวลาตั้งแต่ 2 อาทิตย์ ถึง 1 ปีการศึกษา ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และคะแนน Academic IELTS for UKVI ที่นักเรียนสอบได้

หลักสูตร Pre-sessional English Course นี้ บางครั้งเรียกว่า English for Academic Purpose หรือบางมหาวิทยาลัยเรียกว่า English Pathway โดยนักเรียนที่เรียนทั้งหมดจะเป็นนักเรียนนานาชาติ ที่คะแนนด้านภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ และต้องการเรียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาในอังกฤษ

ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อสอบภายในของตนและคะแนนจากการส่ง assignment เป็นตัวกำหนดการผ่านของหลักสูตร การเรียนการสอนนั้น เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษ ใน 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน (โดยทักษะการอ่านนั้น จะมีการสอนเกี่ยวกับการนำเสนองานด้วย และเป็นการเน้นภาษาอังกฤษด้านวิชาการ และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้พร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ)

ประโยชน์ของหลักสูตรนี้มีมากมาย เพราะนอกจากพัฒนาด้านภาษาอังกฤษที่เป็นเป้าหมายหลักแล้ว น้อง ๆ ยังได้มีโอกาสปรับตัวเองให้พร้อมกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของอังกฤษก่อนเข้าเรียน ในแต่ละปีจะมีน้องนักเรียนบางคนที่ได้คะแนน IELTS ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาให้พร้อมก่อนเรียนและเข้าร่วมเรียน Pre-sessional English Course ณ มหาวิทยาลัย
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

หลักสูตร Pre-sessional English Course เรียนอะไรบ้าง เรียนยากไหม

หลักสูตร Pre-sessional English Course นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียนนานาชาติที่วางแผนเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ซึ่งนักเรียนทั้งหมดตั้งใจจะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตร Pre-sessional English Course ที่มหาวิทยาลัยออกแบบนั้น จะเหมาะกับระดับภาษาปัจจุบันของนักเรียน และพัฒนาจนถึงขั้นที่มหาวิทาลัยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น คลอบคลุมเนื้อหาดังนี้

• ทักษะที่จำเป็นในการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ: การอ่านและเขียนสรุป, คำศัพท์ การอภิปราย
• ทักษะการนำเสนอ: การจัดระเบียบและจัดโครงสร้างการนำเสนอ ใช้ภาพและคำศัพท์
• ทักษะการสัมมนา: การนำเสนอความคิด พัฒนาการโต้แย้ง และการสนับสนุนการอภิปราย รวมถึงการเชิญให้อีกฝ่ายนำเสนอหัวข้อของตน
• การเขียนเชิงวิชาการ (การถอดความ, การเชื่อมโยง ฯลฯ ); ไวยากรณ์
• การฟัง:การจดบันทึก และเข้าใจความหมายของบทความ
• งานโปรเจค: นักเรียนจะได้ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพื่อหาข้อมูลจริง ร่วมถึงทักษะการอ่านอย่างต่อเนื่อง

IELTS ที่ใช้เป็นเอกสารสมัครเรียนหลักสูตร Pre-sessional English Course ต้องเป็นแบบไหน

ด้วยกฎวีซ่านักเรียนของประเทศอังกฤษ กำหนดไว้ว่านักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนปรับภาษาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่จะเข้าเรียน Pre-sessional English Course ตามเงื่อนไขการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย กำหนดให้นักเรียนต้องสอบแบบ Academic IELTS for UKVI เท่านั้น!

วิธีการสมัครเรียน Pre-sessional English Course

เมื่อน้อง ๆ ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียนต่ออังกฤษกับทางพี่ ๆ iStudyUK ทางพี่ จะส่งเอกสารทั้งหมดให้มหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ส่ง IELTS มาด้วย ทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบตอบรับให้นักเรียน 2 ฉบับ ฉบับแรกเข้าเรียนปริญญาตรีหรือโท อีกฉบับเป็นเข้าเรียน Pre-sessional English Course และระบุระยะเวลาที่เรียน

มีนักเรียนตก Pre-sessional English Course หรือไม่

นักเรียนส่วนใหญ่จะผ่าน Pre-sessional English Course ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีนักเรียนประมาณ 1-2% ที่ตก หรือไม่ผ่าน Pre-sessional English Course เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตก พี่แนะนำให้น้อง ๆ เข้าเรียนทุก คาบ และทบทวนความรู้ และหมั่นฝึกฝนภาษาตามที่อาจารย์สอน การประเมินผลการเรียนส่วนใหญ่เป็นหัวข้อที่อาจารย์สอนในคาบเรียน

หากนักเรียนตก Pre-sessional English Course น้อง ๆ ลองเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก่อนเพื่อขอทราบทางเลือกที่มี หากต้องการติดต่อพี่ ๆ iStudyUK ขอให้ส่งเอกสาร CAS และ offer ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งประวัติวีซ่านักเรียนอังกฤษทั้งหมดให้ทางพี่ ๆ ดูด้วยนะคะติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

Pre-sessional English Course ยากหรือไม่

ระดับความยากความง่ายของ Pre-sessional English Course ขึ้นอยู่กับทักษะด้านภาษาของแต่ละคน หากทักษะด้านภาษาน้อยและนักเรียนเคยเรียนเป็นหลักสูตรไทยในประเทศไทย หลักสูตร Pre-sessional English Course จะค่อนข้างยาก ทั้งนี้ หากนักเรียนตั้งใจเรียนและส่งรายงานและการบ้านตามกำหนดการณ์ ทางมหาวิทยาลัยและอาจารย์ที่สอนเชื่อมั่นว่าหลักสูตร Pre-sessional English Course ที่แต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบมานั้น สามารถทำให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาถึงในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ เป็นการปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้

ทักษะที่เป็นประโยชน์มาก ๆ คือ writing and reading 2 ทักษะที่จำเป็นในการเรียนที่ประเทศอังกฤษ เพราะรายงานและเอกสารที่ต้องอ่านเยอะมาก และน้อง ๆ จะรู้วิธีหลักการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับงานเขียน เช่น paraphrase, reference, research methodology ต่าง ๆ และสิ่งที่สำคัญคือ รู้หลักการคำนวณข้อระวังว่าเค้าจะว่าเราลอกงานคนอื่น หรือที่อังกฤษเรียกว่า Plagiarism อีกด้วย น้อง ๆ ที่เรียน Pre-Sessional English Course มีโอกาสได้คะแนนรายงานสูงกว่าคนที่ไม่เรียนเพราะได้ฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่าง ๆ นี้ เป็นประโยชน์กับการทำรายงานที่มีความยาว 3,000 – 5,000 คำ

เกณฑ์การรับเข้าเรียนด้วยคะแนน Acadmice IELTS for UKVI

ทางมหาวิทยาลัยสามารถรับเข้าเรียนได้ตั้งแต่ 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะเข้าเรียน โดยมหาวิทยาลัยดูคะแนนทั้งคะแนนรวมและคะแนนแยกแต่ละส่วนของ listening, speaking, reading and writing ดังนั้นกับคำถามที่ว่า ได้คะแนนไอเอิ้ล 4.5 หรือ 5.5 เรียน Pre-sessional English Course ได้ไหม คำตอบคือได้ค่ะ แต่ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่สนใจไปเรียนว่ามีหลักสูตรรองรับคะแนนของเราไหมค่ะ เพราะบางมหาวิทยาลัย มี Pre-sessional English Course รับตั้งแต่คะแนน Academic IELTS for UKVI ที่ 6.0 ขึ้นไป สำหรับน้อง ๆ ที่สอบได้ผลคะแนนของ IELTS แล้ว สามารถสอบถามพี่ ๆ ว่าจะเข้าเรียน Pre-sessional English Course ของที่ใดได้บ้างทางไลน์เลยนะคะ
ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council

ค่าใช้จ่ายและค่าเรียน Pre-sessional English Course

ในปีการศึกษา 2018/2019 ค่าเรียน Pre-sessional English Course เริ่มตั้งแต่ 500 ปอน์ด สำหรับระยะเวลา 2 อาทิตย์ และสูงถึงหมื่นกว่าปอน์ดสำหรับ 36 อาทิตย์ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าหอและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่ได้สมัครเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ สามารถส่งเอกสารมาสมัครกับพี่ ๆ I Study UK ได้เลยนะคะ

เอกสารสมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ มีดังนี้

1. Passport

2. Transcript or School Report / Certificate

3. IELTS (Academic IELTS for UKVI) โดยสามารถนำมายื่นสมัครทีหลังได้

4. หากเคยเรียนที่อังกฤษ ขอหน้า Visa Stamps และ certificate

โดยขอให้ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@iStudyUK.co.th

ติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council
updated on 7th October 2018

British Council – Certificate for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - P'Nongเจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Distinction Awardเรียนต่ออังกฤษติดต่อเอเยนต์ไหนดี เอเจนซี่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - Toei

พี่ ๆ I Study UK ได้รับใบประกาศเกียรตินิยมและโล่รางวัล for Agent

เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่น้องนิจจารีย์ เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council - พี่เตยลลิดา

Contact details

เรียนต่ออังกฤษติดต่อ I Study UK ได้ตลอดนะคะ

ชั้น 12 อาคาร Zen Word (Central world) BTS ChidLom

โทร 02-697-9064, 083-911-5456, 091-368-0409, 089-170-8699

Line: @iStudyUK E:mail: info@iStudyUK.co.thติดต่อเอเยนต์เรียนต่อประเทศอังกฤษ Bellerbys College เจ้าหน้าที่ I Study UK ผ่านการอบรมความรู้เฉพาะโดย British Council “เราพร้อมเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาในต่างแดน”

error: Content is protected !!