แปลเอกสารขอวีซ่า Archive

Translation from Thai to English for UK visa

ต้องแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ Translation from Thai to English for UK visa Translation Thai to English for VISA purpose คำถามยอดฮิต “ต้องใช้เอกสารแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อยื่นวีซ่าหรือไม่” ในอดีตการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษนั้น หลาย ๆ คนสามารถแปลด้วยตนเองและเซ็นต์รับรองเองได้ ซึ่งทางสถานฑูตอังกฤษในประเทศไทย ดูเอกสารแปลรายการที่สำคัญ ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้สมัครวีซ่า แต่ในปัจจุบัน เอกสารแปลสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทางสถานฑูตสามารถนำมาใช้ในการปฎิเสธวีซ่าได้ …
error: Content is protected !!