Monthly Archive: August 2017

January Intake

January 2018 Intake at University of Greenwich สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยกรีนิชอังกฤษ

ปัจจุบัน University of Greenwich มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 6,000 คน มาจากประเทศต่างๆมากกว่า 140 ประเทศ และมีการผสมผสานของนักเรียนนานาชาติอย่างแท้จริง และในปีนี้รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอนเดือนมกราคม ณ มหาวิทยาลัยกรีนิช ทั้งระดับ Foundation ปริญญาตรี ปริญญาโท หลากหลายค่ะ
error: Content is protected !!